ICPC Asia Hanoi‎ > ‎

Danh sách dự thi ACM/ICPC Hanoi 2010

Danh sách đăng ký

(cập nhật ngày 24/11/2010)

CHÚ Ý: XEM SƠ ĐỒ PC-TEAMS ĐỂ BIẾT VỊ TRÍ ĐỘI TUYỂN CỦA MÌNH
(Mục Download phía dưới - trong tệp đính kèm cùng tên)


Đến hết ngày 12/11/2010 đóng cửa đăng ký online dự thi ste ACM/ICPC Hanoi.
Đề nghị các Trường, các Đội tuyển và các Trưởng/Phó đoàn kiểm tra theo danh sách dự thi trong Tệp đính kèm (File excel). Nếu có chỉnh sửa và bổ xung đề nghị gửi email đề nghị chỉnh sửa đến BTC : vaip@vnn.vn hoặc itweek@vnn.vn - ghi rõ subject : chỉnh sửa thông tin đăng ký OLP'10. 
BTC sẽ căn cứ theo danh sách đăng ký để kiểm tra đối tượng dự thi theo Quy chế ACM/ICPC.
Danh sách sẽ được cập nhật 2-3 ngày một lần đến cuối ngày 23/11.
Danh sách cuối cùng cập nhập vào chiều 24/11.
Mọi thông số thí sinh dự thi trong danh sách của BTC sẽ dùng để in ấn chứng nhận và giải thưởng. BTC sẽ không cấp lại các chứng nhận nếu không chỉnh sửa các thông tin đã đăng ký trong danh sách cuối trước ngày 24/11/2010.
Các đội tuyển dự thi ACM/ICPC Hà Nội theo dõi thêm đăng ký trên site ACM/ICPC toàn cầu tại địa chỉ:
http://cm.baylor.edu/public/worldMap/reservationList.icpc?contestId=661&cid=80851
Trân trọng thông báo
ċ
ACM-Coach-Teamist12-11-2010.xls
(64k)
Long Nguyen,
04:39, 12 thg 11, 2010
ċ
DSACMHANOI201019_11.xls
(58k)
Long Nguyen,
23:01, 18 thg 11, 2010
ċ
DSACMHANOI201020_11.xls
(60k)
Long Nguyen,
22:47, 19 thg 11, 2010
ċ
DSACMHANOI201022_11.xls
(61k)
Long Nguyen,
21:06, 21 thg 11, 2010
ą
Long Nguyen,
08:21, 24 thg 11, 2010
ą
Long Nguyen,
08:22, 24 thg 11, 2010
Comments