ICPC Asia Hanoi‎ > ‎

Thiết bị - Môi trường


                                    QUY ĐỊNH THIẾT BỊ, MÔI TRƯỜNG VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG 
                                          TRONG KỲ THI ACM/ICPC ASIA HOCHIMINH CITY 2017 

Kỳ thi ACM/ICPC Asia Hochiminh City 2017 sẽ tại Khu giáo dục thể chất - trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
Do năm 2017 có gần 150 teams đăng ký, vì vậy sẽ thêm Khu thi ACM/ICPC cho các Teams đến sau:
- Khu Nhà thi đấu : 124 Teams gồm 99 Teams đợt 1 và 23 Teams Quốc tế
- Khu thi Nhà I: các teams còn lại.

Thông tin:


Các máy thi ACM/ICPC Asia HCMC 2017 là các máy PC được trang bị giống nhau của Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh

Hệ thống chấm: KATTIS (đã thi tại vòng Quốc gia 5/11)
Xem hướng dẫn thi trên KATTIS ở tệp đính kèm phía dưới.

Kết nối mạng tập trung của BTC ACM/ICPC Asia HoChiMinh city

        CHÚ ÝNgôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Contest Environment

Software:

The software configuration for HCMC Regionals will consist of the following:

o    OS:

o    Ubuntu 16.04.3 LTS Linux (64-bit)

o    Desktop:

o    GNOME

o    Editors

o    vi/vim

o    gvim

o    emacs

o    gedit

o    geany

o    kate

o    Languages:

o    Java

o    OpenJDK version 1.8.0_131

o    OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_131-8u131-b11-2ubuntu1.16.04.3-b11)

o    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)

o    C

o    gcc (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu116.04.4) 5.4.0 20160609

o    C++

o    g++ (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu116.04.4) 5.4.0 20160609

o    Python 2

o    Python 2.7.10 (implemented using PyPy 5.1.2). A list of the installed modules can be found here

o    Python 3

o    CPython 3.5.2.  A list of the installed modules can be found here

o    IDEs:

o    Eclipse 4.7 (Oxygen), configured with:

o    Java (OpenJDK version 1.8.0_131)

o    C/C++ (CDT 9.3.0 with Ubuntu 5.4.0-6ubuntu116.04.4 5.4.0 20160609)

o    PyDev (Python) 5.8.0

o    IntelliJ (IDEA Community Edition 2017.2.3), configured with:

o    Java (version TBD)

o    CLion (version 2017.2.2), configured with

o    C/C++ (version TBD)

o    Pycharm Community Edition Python IDE version 2017.2.2

o    Code::Blocks (version 13.12+dfsg-4), configured with

o    Java (OpenJDK version 1.8.0_131)

o    C/C++ (CDT 9.3.0 with Ubuntu 5.4.0-6ubuntu116.04.4 5.4.0 20160609)

Compilation of Submissions

During the contest, teams will submit proposed solutions to the contest problems to the Judges using KATTIS contest control system. Source files submitted to the Judges will be compiled using the following command line arguments for the respective language:

o    C:

gcc -g -O2 -std=gnu11 -static $* -lm

o    C++:

g++ -g -O2 -std=gnu++14 -static $*

o    Java:

javac -encoding UTF-8 -sourcepath . -d . $*

o    Python 2

python2 -m py_compile $* 

o    Python 3

python3 -m py_compile $*

The "$*" in the above commands represents the list of source files from the submission which will actually be compiled. Files with the following suffixes (and only files with these suffixes) will be submitted to the compiler:

o    For C submissions: files ending with .c

o    For C++ submissions: files ending with .cc, .cpp, .cxx, .c++, or .C

o    For Java submissions: files ending with .java

o    For Python submissions: files ending with .py

Execution of Submissions

For each language, if the above compilation step is successful then the submission will be executed as follows:

o    For C/C++:  the executable file generated by the compiler will be executed to generate the output of the submission.  

o    For Python 2: the submitted file will be passed to the PyPy Python interpreter to generate the output of the submission.

o    For Python 3: the submitted file will be passed to the CPython Python3 interpreter to generate the output of the submission.

o    For Java: the compiled main class will be executed using the following command:

java -XX:+UseSerialGC -Xss64m -Xms1920m -Xmx1920m

Execution as described above will take place in a "sandbox".  The sandbox will allocate 2GB of memory; the entire program, including its runtime environment, must execute within this memory limit.  For interpreted languages (Java and Python) the runtime environment includes the interpreter (that is, the JVM for Java and the Python interpreter for Python).

The sandbox memory allocation size will be the same for all languages and all contest problems.  For Java, the above command shows the stack size and heap size settings which will be used when the program is run in the sandbox.  For C, C++, and Python, the heap and stack sizes are limited only by the total amount of memory available in the sandbox.

Rules on Team Notebooks

(as of November 29-30, 2012)

Được mang từ điển Anh - Việt vào khu vực thi
Yêu cầu về cụ thể về team notebook xem trên  http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/default.htm.
Xem và download mục : TeamNoteBook-Handouts (ở phần Tệp đính kèm)

Lưu ý: Team Reference Document với các yêu cầu đơn giản hơn ( xem trên http://cm.baylor.edu/ICPCWiki/Wiki.jsp?page=On-Site%20Registration):
"This document may contain up to 25 pages of reference materials, single-sided, letter or A4 size, with pages numbered in the upper right-hand corner and your university name printed in the upper left-hand corner. Text and illustrations must be readable by a person with correctable eyesight without magnification from a distance of 1/2 meter. It may include hand-written comments and corrections on the fronts of pages only."


      Hướng dẫn chi tiết trên http://icpc.baylor.edu/icpc/finals/notebook/TeamNoteBook-Handouts.pdf

     


Ċ
Long Nguyen,
08:47, 30 thg 11, 2017
Ċ
Long Nguyen,
07:38, 24 thg 11, 2010
Comments