Danh sách đăng ký

(cập nhật ngày 24/11/2010)

Đây là danh sách cuối khi kết thúc đăng ký vào hồi 13h30 ngày 24/11.
Các đội tuyển, các trường sẽ xem danh sách dự thi các khối tại đây.
Danh sách đánh số báo danh - số máy sẽ niên yết tại các phòng thi trong sáng mai (25/11)
Chú ý xem và download sơ đồ trường Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội để tìm vị trí phòng thi. Giờ bắt đầu cho thí sinh vào phòng thi là : 7h30.

 
Đề nghị các Trường, các Đội tuyển và các Trưởng/Phó đoàn kiểm tra theo danh sách dự thi trong Tệp đính kèm (File excel). Nếu có chỉnh sửa và bổ xung đề nghị gửi email đề nghị chỉnh sửa đến BTC : vaip@vnn.vn hoặc itweek@vnn.vn - ghi rõ subject : chỉnh sửa thông tin đăng ký OLP'10. 
BTC sẽ căn cứ theo danh sách đăng ký để kiểm tra đối tượng dự thi theo Quy chế OLP'10.
BTC cũng đề nghị các Trường theo dõi và kiểm tra giúp đối tượng dự thi theo danh sách đăng ký.   
Danh sách sẽ được cập nhật 2-3 ngày một lần đến cuối ngày 23/11.
Danh sách cuối cùng cập nhập vào chiều 24/11.
Mọi thông số thí sinh dự thi trong danh sách của BTC sẽ dùng để in ấn chứng nhận và giải thưởng. BTC sẽ không cấp lại các chứng nhận nếu không chỉnh sửa các thông tin đã đăng ký trong danh sách cuối trước ngày 24/11/2010.
Các đội tuyển dự thi ACM/ICPC Hà Nội theo dõi danh sách đăng ký trên site ACM/ICPC toàn cầu tại địa chỉ:
http://cm.baylor.edu/public/worldMap/reservationList.icpc?contestId=661&cid=80851
Trân trọng thông báo
ċ
DanhsachdangkyOLP-ACM-FINAL.xls
(267k)
Người dùng không xác định,
19:36, 29 thg 11, 2010
Comments