Thư viện nguồn mở

Ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay là Python. Hệ điều hành sử dụng cho các đội thi là Ubuntu 10.04. Môi trường phát triển tích hợp (IDE) Eclipse 3.x với plugin PyDev và Python 2.7 sẽ được cài đặt sẵn trên các máy của các đội thi. 

Python là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, đa nền tảng và khá dễ học, đặc biệt với những người đã có ít nhiều kinh nghiệm lập trình và đã lập trình với các ngôn ngữ như Java hay PHP. Python cũng là một ứng viên sáng giá cho lập trình ứng dụng Web cùng với PHP và Perl trong kiến trúc LAMP (Linux-Apache-MySql-PHP/Python/Perl). 

Các URL phục vụ cho việc tìm hiểu và download các công cụ PMNM sử dụng trong nội dung thi PMNM năm nay như sau: 
  • Python 2.7 (http://www.python.org/) 
  • Eclipse 3.6 (Java EE http://www.eclipse.org/) 
  • PyDev 1.6.2 (http://pydev.sourceforge.net/)
Các thư viện mã nguồn mở sau sẽ được sử dụng trong phần thi “Mã nguồn mở” : 

1. The Python SQL Toolkit and Object Relational Mappe SQLAlchemy

“SQLAlchemy is the Python SQL toolkit and Object Relational Mapper that gives application developers the full power and flexibility of SQL. 

It provides a full suite of well known enterprise-level persistence patterns, designed for efficient and high-performing database access, adapted into a simple and Pythonic domain language.” 

Thư viện, tài liệu, wiki, FAQ cho việc xây dựng dự án Python với SQLAlchemy tải về từ trang chủ của dự án (http://www.sqlalchemy.org/

2. PyUnit - the standard unit testing framework for Python 

“This unit testing framework, dubbed 'PyUnit' by convention, is a Python language version of JUnit. JUnit was written by smart cookies Kent Beck and Erich Gamma, and is, in turn, a Java version of Kent's Smalltalk testing framework. Each is the de facto standard unit testing framework for its respective language, and therefore both are a strong basis for an effective and elegant Python framework.” 

Tài liệu và download tại: http://pyunit.sourceforge.net/ 

3. Revelation 

“Revelation is a password manager for the GNOME desktop, released under the GNU GPL license. It stores all your accounts and passwords in a single, secure place, and gives you access to it through a user-friendly graphical interface.” 

Tài liệu và download tại: http://oss.codepoet.no/revelation/downloads 

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu các thư viện mã nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính trong các bộ thư viện mã nguồn mở này. Đề thi cho phần thi “Mã nguồn mở” sẽ bao gồm một số bài toán Tin học và câu hỏi liên quan đến các thư viện đã công bố kết hợp với các kỹ năng, thao tác lập trình trực tiếp trên máy tính với nội dung chủ yếu dựa trên khả năng hiểu, nắm bắt, sử dụng, khai thác, sửa lỗi và nâng cấp bộ thư viện mã nguồn mở đã công khai trước khi thi.
Comments