Danh sách giám khảo


Danh sách giám khảo vòng 1

Số TT

Họ, tên đệm

Tên

Cơ quan

1

Bùi Vũ

Anh

ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

2

Vũ Thế

Bình

Cty NetNam

3

Phan Anh

Dũng

Cty Huesoft

4

Huỳnh Xuân

Hiệp

ĐH Cần Thơ

5

Nguyễn Thế

Hùng

Cty VINADES.,JSC

6

Lê Tấn

Hùng

ĐHBK Hà Nội

7

Đỗ Thanh

Nghị

ĐH Cần Thơ

8

Lê Trung

Nghĩa

Bộ KHCN

9

Lê Quốc

Thái

Viện CNTT

10

Tạ Quang

Thái

Asianux, VietSoftware Gr

11

Lê Huỳnh Công

Thảo

Cty MHS, Tp HCM

12

Nguyễn Đại

Thọ

ĐHCN, ĐHQG Hà Nội


Danh sách giám khảo vòng 2

Số TT

Họ và tên

Cơ quan

1

Bùi Vũ Anh

ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

2

Phan Anh Dũng

Cty Huesoft

3

Bùi Việt Hà

Cty Schoolnet

4

Mã Hoàng Hải

Cty Vsena

5

Huỳnh Xuân Hiệp

ĐH Cần Thơ

6

Ngô Bá Hùng

ĐH Cần Thơ

7

Nguyễn Thế Hùng

Cty VINADES.,JSC

8

Nguyễn Vũ Hưng

Cty Vinicorp

9

Đỗ Thanh Nghị

ĐH Cần Thơ

10

Lê Trung Nghĩa

Bộ KHCN

11

Phạm Hữu Ngôn

Cty SkyDoor

12

Tạ Quang Thái

Asianux, VietSoftware Gr

13

Lê Huỳnh Công Thảo

Cty MHS, Tp HCM

14

Nguyễn Đại Thọ

ĐHCN, ĐHQG Hà Nội

15

Trương Anh Tuấn

Cty iWay

Comments