Đăng ký


Cách thức tham dự

Hồ sơ đăng ký tham dự bao gồm
 • Bản đăng ký  in trên giấy theo mẫu có chữ ký hợp lệ của tác giả, nhóm tác giả và giảng viên hướng dẫn (bắt buộc) (.ODT, .PDF)
 • Đề cương dự án sản phẩm dự thi với thời hạn thực hiện trong 3 tháng (.ODT, .PDF)
 • Bản cam kết quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm dự thi có chữ ký hợp lệ của tác giả, nhóm tác giả (bắt buộc). Trong đó nhóm tác giả cam kết sản phẩm được công bố theo một giấy phép MNM của OSI hoặc FSF (.ODT, .PDF
 • Bản đăng ký người hướng dẫn - Mentor (.ODT, .PDF)
Bản điện tử (tệp nén ZIP hoặc TGZ) của hồ sơ đăng ký được gửi cho BTC theo địa chỉ email mhst@olp.vn với chủ đề “Hồ sơ dự thi Mùa hè sáng tạo MNM”. Hồ sơ trên giấy có các chữ ký sẽ được yêu cầu gửi đến BTC bằng bưu điện sau khi nhóm dự án được chấp thuận theo địa chỉ

BTC Giải thưởng “Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở”
Văn phòng Hội Tin học Việt Nam
Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Hướng dẫn các Dự án sinh viên tham gia giải thưởng

Lựa chọn và công bố dự án

 • Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách các dự án PMNM cho các đội tuyển chọn lựa tham gia ”Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở”.
 • Các dự án sẽ do các Doanh nghiệp CNTT, các Tổ chức - Đơn vị nghiên cứu, các Trường Đại học đề xuất cho cuộc thi. Các Trường có thể tự đề xuất dự án tham gia nhưng phải đăng ký với Ban Tổ chức để công bố công khai.
 • Danh sách các dự án sẽ công bố trên website Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam: www.itwk.org.vn/olympic/  và  http://www.olp.vn/mhst

Tuyển chọn các Đội tuyển sinh viên nhận đầu tư từ BTC

 • Các Đội tuyển sinh viên chọn dự án và đăng ký với Ban tổ chức tham gia ”Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở” với đề xuất ý tưởng và đề cương thực hiện dự án.
 • BTC thông qua Hội đồng cố vấn lựa chọn các dự án của các đội tuyển được nhận đầu tư kinh phí và hỗ trợ chuyên môn từ Hội đồng cố vấn.
 • Danh sách các Đội tuyển và dự án được chọn sẽ công bố công khai trên mạng.

Đầu tư cho thực hiện sản phẩm theo dự án đăng ký

 • Các dự án được hội đồng chấp thuận tham gia giải thưởng sẽ được BTC đầu tư một khoản kinh phí thực hiện là 3 triệu đồng và sẽ được chuyển thành 2 đợt. Đội tuyển sẽ ký hợp đồng với BTC để nhận đầu tư và cam kết thực hiện dự án theo đề cương đã đăng ký.

Sản phẩm dự thi bao gồm

 • Sản phẩm là dự án viết mã nguồn (code) cho các bài toán cụ thể
 • Sản phẩm có thể được tuỳ biến từ một sản phẩm nguồn mở sẵn có thông qua việc bổ xung chức năng, phù hợp với yêu cầu sử dụng tại các đơn vị, cơ quan của Việt Nam.
 • Sản phẩm là dự án PMNM đang thực hiện tại các Trường (có xác nhận và đăng ký với BTC);

Lưu ý

 • Thí sinh dự thi có thể liên hệ với BTC theo địa chỉ liên lạc sau để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi và bài dự thi: Email: itweek@vnn.vn, itweekvn@gmail.com  Website: http://www.olp.vn/mhst
 • Các tài liệu (đăng ký, mô tả...) phải được thực hiện trong OpenOffice.org và/hoặc các bộ phần mềm/ứng dụng văn phòng khác được lưu thành các tệp tài liệu theo định dạng tài liệu mở ODF với phần tiếng Việt theo TCVN 6909:2001 hỗ trợ Unicode dựng sẵn.
 • Hồ sơ khi tới nơi sẽ có điện thoại hoặc email thông báo của BTC. BTC không chịu trách nhiệm về các thất lạc trên đường đi.
 • Mẫu đăng ký được công bố và tải về từ website chính thức của Giải thưởng “Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở”
 • Hồ sơ dự thi không được hoàn lại. 


ċ
Olp.vn Admin,
Jun 1, 2010, 7:55 AM
Ċ
Olp.vn Admin,
Jun 1, 2010, 7:54 AM
ċ
Olp.vn Admin,
Jun 1, 2010, 7:55 AM
Ċ
Olp.vn Admin,
Jun 1, 2010, 7:54 AM
ċ
Olp.vn Admin,
Jun 1, 2010, 7:55 AM
Ċ
Olp.vn Admin,
Jun 1, 2010, 7:54 AM
ċ
Olp.vn Admin,
Jun 1, 2010, 7:55 AM
Ċ
Olp.vn Admin,
Jun 1, 2010, 7:55 AM
Comments