Nội quy

NỘI QUY DỰ THI

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 19 - NĂM 2010

& KÌ THI LẬP ACM/ICPC KHU VỰC CHÂU Á NĂM 2010

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQG HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quy chế OLP’10 và ACM/ICPC Hà Nội năm 2010)

 

1.    Thí sinh dự thi cá nhân và các thí sinh trong đội tuyển dự thi các khối tập thể (sau đây gọi là thí sinh) phải theo đúng đối tượng đã quy định trong Quy chế Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam.

2.    Thí sinh dự thi các giải Olympic phải mặc áo dự thi và thẻ dự thi đã phát khi dự thi các nội dung OLP.  Thí sinh dự thi ACM/ICPC phải mặc áo và đeo thẻ dự thi ACM/ICPC.   

3.    Khi vào khu vực thi, bàn thi, khu thi theo đội tuyển (sau đây gọi tắt là khu vực), mọi thí sinh đều phải mang thẻ sinh viên. Thí sinh phải ngồi đúng chỗ qui định và thực hiện mọi hướng dẫn của giám thị và cán bộ khu vực thi.

4.    Thí sinh phải vào khu vực thi đúng giờ qui định. Thí sinh nào đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh bắt đầu làm bài thi sẽ không được quyền dự thi.

5.    Mỗi thí sinh nhận vị trí dự thi theo số báo danh hoặc vị trí dự thi theo tên đội tuyển. Mỗi thí sinh sẽ làm bài trên máy vi tính hoặc thiết bị do Ban tổ chức chuẩn bị, được nhận giấy nháp và bút viết (nếu không mang). Ngoài những vật dụng được phép mang vào trong khi thi (theo quy chế và đăng ký trước) và các vật dụng được BTC cấp phát thí sinh không được mang theo bất cứ tài liệu, hoặc trang bị tin học, viễn thông (di động, nhắn tin, thiết bị sao lưu...) nào khác vào khu vực thi.

6.    Thí sinh có trách nhiệm kiểm tra thiết bị máy tính, thiết bị làm bài của mình, ngoài các chương trình đã được cài sẵn không được tự tiện cài đặt, trao đổi gì khác trên máy và chỉ làm bài và các đăng ký cần thiết theo hướng dẫn của giám thị khu vực thi.

7.    Trong khu vực thi thí sinh không được dùng bất cứ hình thức nào để trao đổi, gửi hoặc nhận thông tin. Tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng điện thoại di động và các thiết bị sao lưu, truyền, nhắn  tin.

8.    Khi có yêu cầu cần thiết thí sinh phải đề nghị công khai với giám thị khu vực thi. Những vấn đề liên quan đến nội dung thi, nếu cần giải đáp, giám thị sẽ thực hiện công khai trước toàn thể phòng thi.

9.    Khi có sự cố kỹ thuật về thiết bị máy tính hoặc thiết bị lưu trữ, thí sinh có quyền yêu cầu giám thị xem xét, giải quyết. Giám thị lập biên bản và theo điều kiện thực tế có thể quyết định kéo dài thêm thời gian làm bài bị mất vì sự cố nếu thấy cần thiết.

10.  Thí sinh không được đánh dấu bài thi dưới bất kỳ hình thức nào.

11.  Đối với khối thi cá nhân: khi có hiệu lệnh chuẩn bị hết giờ thí sinh phải nhanh chóng ghi kết quả thi vào đĩa cứng (hoặc thiết bị lưu trữ do Ban tổ chức cung cấp), nộp tại máy của mình kết quả làm bài thi. Khi nộp kết quả làm bài thi, thí sinh phải ký nhận nộp bài theo danh sách khu vực thi trước sự chứng kiến và xác nhận của giám thị khu vực thi.

12.  Đối với thi tập thể trực tuyến: 1 tiếng trước khi hết giờ sẽ có thông báo và dừng truyền công khai kết quả trực tuyến. BTC sẽ thông báo liên tục thời gian ở những phút cuối cùng để các đội tuyển nộp bài trực tuyến trước khi kết thúc buổi thi.

13.   Giám thị và giám sát khu vực thi thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Ban Tổ chức đã công bố.

14.   Mọi trường hợp vi phạm sẽ đều bị xử lý, tuỳ theo lỗi nặng nhẹ mà có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm, huỷ kết quả thi hoặc thông báo về các trường chủ quản để xử phạt hành chính theo các quy định hiện hành.

15.   Hiệu lệnh: BTC sẽ có các hiệu lện sau để thông báo

- Hiệu phát lệnh báo hiệu vào khu vực thi.

- Hiệu lệnh thông báo bắt đầu làm bài thi.

- Hiệu lệnh báo chuẩn bị hết giờ làm bài theo thông báo bằng lời của giám thị.

- Hiệu hết giờ làm bài thi, thí sinh thực hiện các thủ tục nộp bài và ký xác nhận.

Nội quy này được phổ biến tới các đội tuyển và thí sinh dự thi và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

(đã ký)

                            TS  ĐỖ XUÂN THỌ

Comments